วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2566
จ้างจ้างทำป้ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงานเกี่ยวแฝก องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
จ้างเวทีและเครื่องไฟขยายเสียง โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเกี่ยวแฝก องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ปากกาเพ้นท์มาร์คเกอร์ กระดาษ A3 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์ตกแต่งสถานที่และของรางวัล โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเกี่ยวแฝก องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร (ไร่นางสำรวย) หมู่ที่ 17 บ้านซับถาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านเขากี่ หมู่ที่ 14 บ้านเขากี่ ป่าไผ่-ไปป่าขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บ้านซับเจริญ หมู่ที่ 19 บ้านซับเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างปรับปรุงฝายน้ำลาดบ้านซับถาวรพัฒนา หมูที่ 17 บ้านซับถาวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอกชั้น 3 ขนาด 1.00x1.00 หมู่ที่ 19 บ้านซับเจริญ เข้าแปลงเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์ในการซ่อมแซมสูบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง