องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
โอทอป สินค้าชุมชน

อุตสาหกรรมปูนปั้น

คุณพรมแดน ภูมิโคกรักษ์ อายุ 50 ปี

บ้านยางเกี่ยวแฝกพัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230

หัตถกรรมจักรสานพื้นบ้าน

คุณสำลี พูคุ้ม  อายุ 83 ปี

บ้านยางเกี่ยวแฝกพัฒนา หมู่ที่ 21

 หัตถกรรม เชี่ยวชาญเรื่อง ทำไม้กวาดดอกหญ้า

 คุณใส หวังรวมกลาง อายุ 69 ปี

   บ้านมอสามชั้น หมู้ที่ 12