องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
ติดต่อ-สอบถาม

องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก

เลขที่ 1111 หมู่ 1 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลวะตะแบก

อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 36230

โทรศัพท์/โทรสาร 0-4405-6188

E-mail adminTB3@watabaek.go.th