องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
สำนักปลัด

   
  (ว่าง)  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
นายณัฐพล  สะสมทรัพย์
นางสาวพันธ์กมล นากุล (ว่าง) นายกิจติชัย ขาวกลาง (ว่าง)
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายฯ นิติกรชำนาญการ  เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ พยาบาลวิชาชีพ
   
นางสาวประนอม รัตนศาลาแสง นางสาวอนุสรา แซ่อึง   ว่าง  
เจ้าพนักงานธรุการฯ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ   พนักงานขับรถน้ำอเนกประสงค์  
                                                               
นางสาวสุวรรณี  เพิ่มขุนทด     (ว่าง)  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     พนักงานขับรถเคลื่อนที่เร็ว  
       
(ว่าง)        
พนักงานขับรถยนต์        
       
นายกฤษฎา พูนพะเนา        
พนักงานขับรถยนต์