องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
กองช่าง

   
  นายศุภกร ยวงทอง  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
     
  (ว่าง)  
  วิศวกรโยธา  
   
  นายบูรพา เชื้อมีแรง  
    ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  
นายบรรจง เจ๊กสูงเนิน นายคำนวณ บุญดารา  นางทองแดง จันภิรมย์ นายวรากรณ์ ลิ้มประเสริฐ
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวพัชรินทร์ ศรีช้างสาร นางสาวกัณฑิมา ธนสัตยาวิบูลย์ นางสาวชลธิชา รอดวิไล นางสาวรวีวรรณ กันยาโม้
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป
นายทวิช จิตรกลาง นายจรินทร์ ช้างผ่อง นางสาวจรินนท์ กรองแก้ว นางสาวจุฬาลักษณ์ ชาติเผือก
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป