องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง

    รายละเอียดข่าว

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก  ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง  พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงด้วยตนเอง  หรือมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่นยื่นแทนต่อ  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ  ภายใน  90  วัน  นับจากวันเลือกตั้ง    เอกสารประกอบ แบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก