องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ :www.watabaek.go.th

 
 
 


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ตามโครงการช่วยเหลือคนพิการ ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ จำนวน 1,0


2024-03-21
2024-02-13
2024-01-24
2022-08-16
2022-06-22
2022-06-03
2022-03-09
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-07